Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
144 projecten
sorteer op:  

Nieuwe velden voor voetbal- en hockeyclub

De wijkanalyse geeft duidelijk aan dat goed gekeken moet worden naar voorzieningen voor de opgroeien...

niet in gebiedsplan

29 reacties

Straat-Tori Festival

Samenvatting

Het Straat-Tori Festival is ontstaan vanuit de behoefte om creatieve jongeren/scholieren uit zeer uiteenlopende 'scenes' bij elkaar te brengen om hun verhalen te vertellen. Het gaat om jonge mensen die gemeen hebben dat ze bewust staan in, en genieten van, onze caleidoscopische wereld. Tussen de jongeren onderling is er vaak nauwelijks uitwisseling, terwijl ze dezelfde grootstedelijke achtergrond en uitgangspunten delen en veelal een vergelijkbare puberteitsontwikkeling doormaken. Door een context te creëren waarbinnen de jongeren buiten de hokjes van hun eigen 'scenes' ongedwongen...

in gebiedsplan

13 reacties

1 update

OLDTIMERS

Samenvatting

Dit theaterproject is gericht op het bespreekbaar maken van psychische mishandeling en sociaal isolement onder ouderen. Theater kan spiegelend werken, het stimuleert betrokkenheid en dialoog. Door deze gevoelige onderwerpen te verwerken in een theaterproject spreken wij ook de culturele ontwikkeling van de betrokken ouderen aan. De senioren worden hierbij gestimuleerd om gehanteerde omgangssituaties en interactiepatronen als toeschouwer of participant te doorlopen. Theater leert vanuit een ander perspectief te kijken naar herkenbare dillema’s door middel van het theatrale verhaal. ...

in gebiedsplan

4 reacties

1 update

Minimawinkel op IJburg

De schuldenproblematiek in Amsterdam ligt gevoelig hoog en naar aanleiding hiervan is mijn idee ontst...

niet in gebiedsplan

10 reacties

Danswerkplaats op IJburg

We willen graag samenwerken met een professional op dansgebied om kinderen op een hoog niveau te trainen op allerlei vormen van dans. Denk daar bij aan Hip Hop, Breakdance, Klassiek, Moderne dans.

Hiermee willen we de eigen creativiteit van kinderen en jongeren stimuleren en daarmee een dansbeweging op gang zetten. Het doel is om de passie die jongeren voor dans hebben om te zetten in samenwerken, eigen choreografieen maken, optredens verzorgen en anderen les geven. Een dansbeweging op IJburg. 

niet in gebiedsplan

2 reacties

Mountainbike parcours

Samenvatting stadsdeel Oost:

Het hier voorgestelde project kan niet precies op deze wijze komend jaa...

in gebiedsplan

21 reacties

1 update

Behoud Boerderij op IJburg OP en voor IJburg

De Boerderij op IJburg is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde op IJburg. Meer dan 500 bewoner...

niet in gebiedsplan

62 reacties

IJburgTV, ook in 2017!

IJburgTV is de lokale omroep van IJburg die geheel in het teken staat van IJburg. Nieuws, vereniging...

in gebiedsplan

10 reacties

1 update

Versterken van de recreatieve verbindingen op het water

Recreatieve verbindingen over het water van en naar Ijburg zijn nog onvoldoende ontwikkeld. In 2017 wordt ingezet op de aansluiting van IJburg op het regionale sloepennetwerk (www.sloepennetwerk.nl) en de verbinding met Muiden. Ook voor de recreatieve kanoverbindingen wordt onderzocht waar deze kunnen worden versterkt. 

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Toegang tot het water - onderzoek

De eilanden van IJburg zijn, uit oogpunt van veiligheid, omringd met een primaire waterkering. De waterkering bestaat meestal voor een deel uit stortsteen wat de toegang tot het water beperkt. Hierdoor is het lastig om bij het water te komen om bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van ijs de schaatsen onder te binden, een opblaasboot te water laten of een hond te laten zwemmen.

Onderzocht wordt hoe de toegang tot het water lokaal en op eenvoudige wijze kan worden verbeterd zonder de waterkerende functie aan te tasten.

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Open sluizen - Onderzoek

De sluizen van IJburg vormen een bescherming tegen hoog water en scheidt het binnenwater van het buitenwater. In de praktijk blijkt dat het peil van het binnenwater en het buitenwater niet veel verschilt. Daarnaast is de kwaliteit van het binnenwater en het buitenwater over het algemeen goed. Wellicht is het mogelijk de sluizen langer open te zetten zodat dat de recreatieve verbinding tussen het binnenwater en het buitenwater kan worden vereenvoudigd. In overleg met de  beheerders (Rijkswaterstaat en Waterschap Amstel Gooi Vecht) willen we onderzoeken of de sluizen tijdens het vaarseizoen langer...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Waterrecreatie IJburg - in gesprek met de buurt

In 2016 heeft de gemeente de mogelijkheden voor Waterrecreatie bij IJburg onderzocht. In gesprek met de buurt worden de resultaten en de mogelijkheden gepresenteerd.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Verbeteren bereikbaarheid binnenhaven Haveneiland

Even met een sloepje naar een restaurant bij de binnenhaven van het Haveneiland is lastig door de hoge kades. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor het kort afmeren met kleine sloepen in de binnenhaven.

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Ontwikkelen Zeeburgereiland

Ontwikkelen Zeeburgereiland

Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe woonblokken in de Sportheldenbuurt. De planfase voor de meeste blokken is afgerond en er zal worden gestart met de bouw van deze woonblokken. Voor de Silo's wordt de selectieprocedure afgerond en er zal worden gestart met de planontwikkeling. 

Voor de Sluisbuurt wordt in 2017 het Stedenbouwkundig Plan vastgesteld.

 

Sportheldenbuurt

De ontwikkeling van de Sportheldenbuurt wordt afgerond. Het laatste blok 22b wordt uitgegeven met bij voorkeur een bestemming voor maatschappelijke- en/of gezondheidszorg voorzieningen op d...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Fietsverbinding Zeeburgereiland en Oostelijk Havengebied

Er is een variantenstudie uitgevoerd, waarbij verschillende varianten voor een fietsverbinding tussen het Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied zijn onderzocht. Hierbij is gekeken naar pont-, tunnel- en brugvarianten. Er is gekeken naar de vervoerwaarde, effecten op de ontwikkeling van de Sluisbuurt, de effecten op het Oostelijk Havengebied, de effecten voor de scheepvaart, de effecten en kansen voor overige ontwikkelingen (Zeeburgereiland, Cruquius, IJburg), effecten voor het fietsnetwerk en de realiseerbaarheid. Uitkomst van de studie is de aanbeveling om de brugvariant naar Sporenburg...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Pedja's Task Force

Eind 2016 is Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) samen met stadsdeel Oost een pilot gestart. Het gaat om individuele begeleiding van jongeren door Pedja Djurdjevic (sport)pedagoog; hulpverlener en combinatiefunctionaris sport. In deze pilot zal Pedja een aantal cliënten die behoefte hebben aan hulp, begeleiden met als doel een veilige situatie creëren voor de klant (en daarmee voor de buurt) en de beste mogelijkheid zoeken tot effectieve participatie in de samenleving.

OJZ financiert de pilot. Stadsdeel Oost geeft na afloop schriftelijk bij OJZ de specifieke meerwaarde van de activiteiten aan, en hoe...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Toekomst van het Diemerpark

Het Diemerpark is in korte tijd een gewilde plek voor verschillende gebruikers geworden. Deze voormalige vuilstortplaats is nu een ecologisch bijzonder park. Er zijn twee grote sportclubs, een stadsstrand en er wordt hier gewandeld, gefietst, gesport en de hond uitgelaten. Ook zijn er evenementen en het park is een verbindingsroute tussen IJburg en Diemen.

In het verleden zijn rond de besluitvorming over het Diemerpark de belangen tussen verschillende gebruikers sterk gepolariseerd en gepolitiseerd. De sportverenigingen geven nu aan verdere uitbreiding van de velden in het Diemerpark te wensen, ...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Sportstimulering IJburg

Samenvatting

Om het sportaanbod op IJburg te vergroten en meer aanbod voor jongeren te realiseren leggen we in 2017 de focus op:

1. Het opzetten van structureel en laagdrempelig dansaanbod, met name voor meiden;

2. Het organiseren van extra kennismakingsactiviteiten rond watersport voor de groepen 7 en 8 van alle scholen op IJburg, in samenwerking met watersportaanbieders;

3. Het organiseren van voetbalactiviteiten in de openbare ruimte en met de gemotiveerde jeugd deelnemen aan de nieuwe “pleinencompetitie Oost”. Vanuit de straatvoetbalactiviteiten willen we zaalvoetbalgroepen voor jongeren vormen...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Jaarlijkse promotie acties t.b.v. sportstimulering

Jaarlijks een aantal acties opzetten i.s.m. sportaanbieders IJburg ter promotie van diverse sportsoorten en stimuleren van structurele sportdeelname. Mogelijkheden zijn: sportinstuif, demo dansdag, sportcafé en beweegmarkt.

Jongeren en volwassenen worden gestimuleerd te bewegen en weten wat er allemaal te doen is op IJburg op het gebied van sport en bewegen.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Beeldenboulevard IJburg

In samenwerking met Art Zuid, International Sculpture Route Amsterdam, is een plan ontwikkeld om acht grote beelden van de kunstenaar Gabarron te plaatsen op de Bert Haanstrakade van half april t/m half oktober 2017. Deze periode valt (grotendeels) samen met ArtZuid in Zuid. ArtZuid verzorgt de inhoudelijke communicatie en marketing. Beeldenboulevard IJburg wordt hierin meegenomen als satellietproject van ArtZuid.

Het idee is om de kleurrijke beelden, die ongeveer 3,5 meter hoog zijn, te plaatsen op die locaties waar de zijstraten van de Bert Haanstrakade de 'IJburgboulevard" 'aanraken'. Dit z...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Designstrip IJburg; een onderzoek naar de mogelijkheden voor ontwikkeling

De Designstrip is een brede groenstrook aan het water, direct zichtbaar aan de rechterzijde als men IJburg opkomt vanuit de stad. Deze strook is nog nauwelijks ontwikkeld. In plaats van een visitekaartje voor IJburg en de Designstrip-ondernemers is het feitelijk de achterkant van een bedrijvenstraat.

De buurt vraagt om extra ruimte voor spelen, recreëren en informele ontmoetingsruimte, bijvoorbeeld voor jongeren. Op individuele basis worden af en toe steigers aangevraagd. Er ligt een plan van de designstrip- ondernemers om de strook te ontwikkelen voor verschillende doeleinden, waarbij mooie verbind...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Verbeteren gebruik bestaande accommodaties op IJburg 1e fase

Er lijkt sprake te zijn van een mismatch tussen vraag en aanbod

Reikwijdte:
• Geheel IJburg 1e fase
• Maatschappelijke accommodaties zijn in dit verband al die accommodaties waarvan bewoners en professionals gebruik kunnen maken voor maatschappelijke doeleinden: basisvoorzieningen (verantwoordelijkheden stadsdeel), maatschappelijke diensten vanuit stedelijke diensten, activiteiten van en voor de buurt
• Ruime definitie: kan ook gaan om vastgoed van bijvoorbeeld private partijen (ondernemers of corporaties) die ruimte voor dit doel ter beschikking (zouden willen of kunnen) stellen.
Doel:
• Helderheid kr...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Activiteiten voor de integratie van nieuwe Amsterdammers met vluchtverleden

Bewoonster Ansella Nieuwboer is in 2016 begonnen met het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen die verblijven in tijdelijke huisvesting. Haar activiteiten vinden plaats in haar atelierwoning op IJburg. Zij biedt (1x per twee weken) creatieve workshops en kennismakingsactiviteiten aan met de buurt. 

In 2017 wil zij deze activiteiten voortzetten en uitbreiden voor met name de statushouders die op IJburg zullen gaan wonen:

 • Kookactiviteiten in openbare keukens en andere keukens die zich beschikbaar/open willen stellen;
 • Atelier openstellen als centrale plek in de wijk voor kennismaking (k...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Effectmeting en waardenbepaling

Gemeente Amsterdam, samenwerkingspartners, ondernemers en bewoners werken op veel fronten samen om IJburg een nog betere plek te maken om te wonen en werken. Wat leveren deze gezamenlijke investeringen ons nu eigenlijk op? In 2017 willen we verder gaan met het ontwikkelen van manieren om effectmetingen uit te voeren. Doel: het inrichten van een gereedschapskist waarmee partijen:

A) Nog effectiever aanvragen kunnen indienen voor investeringen, subsidies en fondsen t.b.v. initiatieven op IJburg;

B) Nog zinvoller verantwoording af kunnen leggen over geld dat geïnvesteerd is;

C) Onderling beter kun...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Joris Ivensplein; Verkeersveiligheid op en rond het plein

De verkeersveiligheid voor verschillende gebruikers op het plein en in de straten eromheen is naar voren gebracht in de placemaking Joris Ivensplein in 2016. In 2017 willen we een verbeterslag maken met o.a. :Veilige oversteekplekken, Situatie rond laden en lossen, Parkeren op de IJburglaan, Uitrijden uit de parkeergarage, Kortdurend parkeren van koeriersdiensten.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Joris Ivensplein; Relatie tussen plein en winkelcentrum versterken

Sinds de placegame in maart 2016 zijn verschillende wensen, ideeën en projecten naar voren gekomen die enerzijds een positieve invloed hebben op de leefbaarheid op en rond het Joris Ivensplein en anderzijds de relatie met het winkelcentrum versterken, zowel fysiek als sociaal. Een aantrekkelijk winkelcentrum en een positief leefklimaat op het Joris Ivensplein kunnen ook het economische klimaat in dit deel van IJburg positief ondersteunen.

Een onderdeel uit dit item is onder meer een community art project geïnitieerd door stadsdeel, Achmea, winkeliers en omwonenden. Uitgevoerd met bewoners.

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Sociale interventies bij spanningen

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen voor wrijving in de buurt. Door middel van interventies en programma's van organisaties als Academie van de Stad, Inkr8, Dynamo en andere partners wordt ingezet op het verbeteren van leefbaarheid, veiligheid, onderling begrip en wederzijds respect.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Kunst en Cultuur als middel voor verbinding in de wijk

Sociale samenhang in het gebied komt mede tot stand door gezamenlijke culturele activiteiten te ondernemen. Wanneer mensen initiatief nemen tot nieuwe culturele activiteiten draagt dat bij aan een wijk waar mensen zich thuis voelen. Samenwerking wordt gezocht met partners die hieraan kunnen bijdragen, waaronder Right About Now. De projecten van Right About Now zijn multi-disciplinair en kenmerken zich door een mix van straat- en 'urban' cultuur, en het agenderen van sociale thematiek.

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Sport en spelactiviteiten op pleinen (rondom vakanties)

Het bieden van activiteiten op plekken waar tijdens piekmomenten, zoals in de zomer of rond de jaarwisseling, vaker (speel- en jeugd)overlast wordt ervaren. Eénderde van de bevolking op IJburg is onder de 18 jaar. In de vakanties zijn veel kinderen op straat. Een activiteitenprogramma stimuleert positief spel in plaats van verveling en vernieling. Begeleiders spreken kinderen aan op ongewenst gedrag en dragen zo bij aan een positief opvoedklimaat. Sport is een belangrijk onderdeel, maar ook natuur- en cultuureducatie maken deel uit van het programma. Dit in samenwerking met lokale aanbieders va...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Online buurtplatform IJburg (HalloIJburg.nl)

Continuering van de website www.HalloIJburg.nl

De website Hallo IJburg is een belangrijk middel om zo...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Integratie Statushouders, studenten en de wijk

Aanleiding is de komst van statushouders en studenten op IJburg in de Daguerrestraat.

Doel is gezamenlijkheid creëren in de aanloop naar de komst van mensen met een vluchtverleden (statushouders) en studenten in de wijk. Stimuleren van activiteiten gericht op deze nieuwe bewoners en hun integratie. Bewoners en ondernemers gaan met elkaar in gesprek over vragen als: wat hebben de nieuwkomers nodig? Wat kunnen wij bieden? Wat bieden de nieuwkomers ons? Resultaat: netwerkvorming, projecten die leiden tot prettig samenleven en mogelijk ook kansen voor ondernemers en bedrijven.

Organiseren van een IJ...

in gebiedsplan

8 reacties

2 updates

Joris Ivensplein; Speelpleinen verbeteren

Sinds de placegame van maart 2016 is het verbeteren van de school- en speelpleinen een belangrijk item binnen de integrale aanpak van het Joris Ivensplein. De speelpleinen op het JI plein bestaan uit een kleuterplein voor de Neptunusschool en speelgedeelte voor de grotere kinderen op het plein zelf. Er wordt sinds 2016 stap voor stap gewerkt aan het uitwerken van deze verbeteringen. Daarin wordt meegenomen dat de twee speelpleinen als beeldbepalende open ruimtes op het JI plein op elkaar aansluiten, zowel fysiek als inhoudelijk. Ook de verbinding van het Joris Ivensplein met het winkelcentrum ...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Voorzieningensessie IJburg 2e fase en Zeeburgereiland

Zicht krijgen op de behoefte aan voorzieningen in de ontwikkelgebieden IJburg 2e fase en Zeeburgereiland. De gebiedsontwikkeling gaat in rap tempo. In het actieplan woningbouw en koers 20-25 van de gemeente Amsterdam zijn allerlei maatregelen opgenomen om de woningbouw in de gemeente te stimuleren en te versnellen. Daar zijn ook extra middelen voor vrijgemaakt. Ook is er aandacht voor de infrastructuur en de benodigde nieuwe verbindingen. Er is tot nu toe weinig aandacht voor de ontwikkelingen van nieuwe maatschappelijke voorzieningen. Maatschappelijke voorzieningen zijn noodzakelijk voor het ...

in gebiedsplan

4 reacties

1 update

Joris Ivensplein; Ontmoeting en Verblijfskwaliteit

De huidige inrichting van het Joris Ivensplein wordt door bewoners niet ervaren als uitnodigend om er gezellig te zitten of dingen samen te doen. Doel is het bevorderen van ontmoeting tussen verschillende bewoners door middel van verbeteringen aan de openbare ruimte en activiteiten. De urgentie wordt versterkt door de huisvesting van studenten en statushouders op kavel 13 aan de Daguerrestraat. Wanneer daar gebouwd wordt is minder openbare ruimte beschikbaar en komen er ook meer mensen in de buurt die gebruik willen maken van het Joris Ivensplein.

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Aanpak woning- en boxinbraak IJburg

 • Buurtvoorlichting / Preventie-advies
 • Schouw in de wijk / WhatsApp groepen
 • Inzet tekstkarren op hotspots
 • Steunpunt IJburg
 • Samenwerking/co-financiering corporaties

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Gebiedsontwikkeling IJburg 1e fase

Samenvatting

In alle delen van IJburg wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kavels die nog onbebouwd zijn gebleven. Belangrijke ontwikkelingen zijn:

 • Bebouwing van het kavel achter de Zuiderzeeschool op Steigereiland Noord;
 • Realisatie van de platformwoningen op Steigereiland Zuid;
 • Op Haveneiland West de bouw van tijdelijke woningen voor statushouders en studenten en ontwerp van de definitieve inrichting van de Bert Haanstrakade;
 • Aan alle kavels rond de haven wordt gewerkt en op Rieteiland Oost komt een ontwerp voor de tennishal op kavel 70.

Extra toelichting

Steigereiland-Noord

In 2017 zal wo...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Zeepkistjesgesprekken

We leven in veranderende en soms spannende, polariserende tijden. Internationale ontwikkelingen hebben hun weerslag op de stad Amsterdam. Zo nemen spanningen in de stad tussen verschillende bevolkingsgroepen toe. IJburg, bij uitstek een wijk die gekenmerkt wordt door een hoge mate van diversiteit, is vatbaar voor dergelijke spanningen. Maar dat laten we niet gebeuren! Deze diversiteit heeft namelijk ook een enorme kracht en dát is wat dit project laat zien.

Bewoners van IJburg in al hun diversiteit, leeftijd, achtergrond, opleiding, werk, religie, gaan met elkaar in gesprek over vragen als: ‘wie ben je, w...

in gebiedsplan

4 reacties

1 update

Mobiel Steunpunt IJburg

In 2016 heeft voor het eerst een mobiel steunpunt op het Joris Ivensplein gestaan. Dit is positief ontvangen door bewoners en professionals. Het steunpunt zal ook in 2017 op IJburg staan. Beoogde eerste locatie in 2017 is in de buurt van de Pampuslaan. Om de positieve uitstraling van het steunpunt in de omgeving te versterken is de inzet om samen met partners in de wijk een programma te maken ter bevordering van leefbaarheid en veiligheid.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Joris Ivensplein; Verbeteren verlichting Piet Zwarthof

Tijdens de placemaking in 2016 gaven bewoners aan dat het Piet Zwarthof als schemerdonker wordt ervaren. De wens is geuit om de verlichting op een speelse wijze te verbeteren. Insteek is verbetering van de verlichting door een creatieve aanvulling op de reguliere straatverlichting.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Theater-, Expo en Bioscoopzaal op IJburg

Samenvatting

Een cultureel hart van IJburg met exposities, voorstellingen en vertoningen. Een plek om elkaar te ontmoeten en nieuwe samenwerkingen aan te gaan, elkaar te inspireren en uit te dagen. Een plaats waar jongeren die zichzelf op cultureel/kunstzinnig vlak willen ontwikkelen terechtkunnen. Dat is onze droom. Wij zijn meer dan bereid om onze expertise in te zetten om deze droom te verwezenlijken. Hetzij in samenwerking met een ander nieuwbouw project als een school of horeca uitbater, maar wel al vóór de bouw. Zo willen wij bijdragen aan een geoptimaliseerde gebruiksvriendelijke omgeving...

in gebiedsplan

20 reacties

2 updates

Verkeersveiligheid IJburglaan - onderzoek

De IJburglaan wordt door veel fietsende verkeersdeelnemers op IJburg als onveilig ervaren. Met name voor schoolkinderen die zich van huis naar school en vice versa begeven, worden de kruispunten gevaarlijk bevonden om over te steken. Daarnaast is ook het fietsen in twee richtingen op de fietspaden een issue.

Scholen, verkeersouders, verkeersambassadeurs, individuele bewoners en politie vragen hier aandacht voor. Inzet is middels een onderzoek vast te stellen wat de feiten zijn, en welke maatregelen kunnen/ moeten worden genomen op de korte, middenlange en lange termijn om de verkeersveiligheid te verbet...

in gebiedsplan

15 reacties

1 update

Boerderij op IJburg

Wat begon als tijdelijke schuur op een lege kavel, is onder IJburgers uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd initiatief, dat inspeelt op de behoefte van natuurbeleving en contact met dieren. De voorziening groeide uit tot een manege en zorgboerderij, met meerdere grotere dieren. Een manege past niet binnen de bebouwde kom, vanwege dierenwelzijn en milieuwetgeving, en de huidige kavel is bestemd voor realisatie van een tennishal en een clubhuis voor de kanovereniging. Daarmee staat vast dat de Boerderij op deze plek niet behouden kan blijven. De gemeente Amsterdam kijkt met de Boerderij naar pass...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Foto-expositie 'Wij zijn IJburg'

Een reeks van 18 foto's over IJburgers en hun IJburg-feeling. Fotograaf: Renata Chede

Extra inzet jeugd en Sportstimulering IJburg

Via sport en spel zetten we op de pleinen in op activering van jongeren. We bieden een gerichte route...

1 reactie


Reageer ook
 

Een verbonden buurt

Je thuisvoelen, erbij horen en elkaar kennen zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt. Hier ...

2 reacties


Reageer ook
 
Er zijn nog 99 meer projecten.Toon me de rest