Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
64 projecten
sorteer op:  

Samenwerken met de beheergroep website Hallo IJburg

De koppeling tussen de wensen van IJburgse bewoners zoals ‘gepost’ op Hallo IJburg en de Gebiedsagenda...

100% IJburg

"Initiatief om een proces van co-creatie op te starten voor het stimuleren van een goed leefklimaat op IJburg. Deze aanpak gaat ervan uit dat de thema’s jeugd en leefbaarheid voor alle groepen op IJburg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en ook raakvlakken hebben met opgaven rondom andere thema’s uit het gebiedsplan. Zo zijn bijvoorbeeld een positief pedagogisch klimaat en prettig kunnen spelen en verblijven in de openbare ruimte van grote invloed op de sfeer en het welzijn in de wijk.

Samenwerking van stakeholders en actoren in het gebied, met de benodigde steun van de gemeente, heeft relevante toe...

Actief waarderen initiatiefrijk IJburg

1. Bewoners krijgen meer vertrouwen in de gemeente als partner.
2. Er zijn aanleidingen gecreëerd voor actief burgerschap.

Actief participeren in bewonersactiviteiten

1. Succesvolle bewonersactiviteiten (sterkere civil society)
2. Verbeterde samenwerking met een brede, actieve groep bewoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties

Aandacht activiteiten ‘dragende samenleving’

1. Meer bewoners dragen bij aan de dragende samenleving.
2. Meer kwetsbare bewoners maken deel uit van de IJburgse samenleving.

Informeren en faciliteren duurzame initiatieven

1. Meer megawatt (MW) opgestelde zonne-energie en/of:
2. Een hoger woningequivalent aangesloten woningen op (stads)warmte
en/of: 3. Een vermindering van het jaarlijkse energieverbruik per inwoner (GJ) en
daarmee minder CO2-uitstoot.

Pilot Oosterlicht

Via samenwerking tussen ervaren actoren in de stad en de gemeente Amsterdam, komen tot het plaatsen van zonnepanelen op groene daken van scholen en andere gebouwen op IJburg en elders in Amsterdam.

Website Hallo IJburg

In samenwerking met de beheergroep van de website www.halloIJburg.nl
voortdurend kijken naar verbetermogelijkheden. Het doel is zoveel mogelijk
informatie laagdrempelig beschikbaar te maken en daardoor de samenwerking
tussen het stadsdeel en bewoners/ondernemers te versterken en te vergemakkelijken.
Daarnaast is het doel dat bewoners zoveel mogelijk informatie uitwisselen
over eigen activiteiten in de buurt en elkaar hierbij betrekken.

Website Huis van de Wijk voor kwetsbare bewoners

Huis van de wijk heeft tot doel actief te stimuleren en faciliteren:
1. dat de onderlinge samenwerking met betrekking tot activiteiten en thema’s van de grond komt, en:
2. dat er uitwisseling is van informatie en middelen tussen zorgpartijen en informele partners op IJburg. Daarnaast ondersteunt Huis van de Wijk deze organisaties, hun cliënten en andere kwetsbare bewoners van IJburg met het vinden van passende activiteiten en contacten in de buurt. De doorontwikkeling van de website www.huisvandewijk/halloIJburg.nl vormt een belangrijke communicatieschakel. Doel is deze website verder te ontwikkelen en...

Jeugdvoorziening

Voldoende ruimte (kwalitatief en kwantitatief) om de talentontwikkeling van de groeiende groep tieners en jongeren te ondersteunen. Inzet in 2016: onderzoek naar het ambitieniveau en de mogelijkheden.

Realisatie skate- en andere urban-sportsvoorzieningen

Er zijn nog niet voldoende faciliteiten voor urban sports. De sportzone op Zeeburgereiland voorziet straks voor een belangrijk deel in de behoefte. Op de landtong bij Centrumeiland wordt uit het budget van 2015 een skatevoorziening aangelegd die een aantal jaren kan blijven liggen. Voor de jongere kinderen op IJburg is een skatevoorziening in de buurt nodig. De tijdelijke mini-skatebaan op kavel 42A wordt door de buurt positief gewaardeerd en blijft daarom liggen tot de kavel wordt bebouwd. De gemeente onderzoekt of er op Haveneiland Oost een plek is voor een permanente kleine skatevoorzienin

Tiener- en jongerenwerk

Het mobiliseren, motiveren en begeleiden bij initiatieven van de groeiende
groep jeugdigen, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor heel IJburg
inclusief de nieuwe gebieden in ontwikkeling (Zeeburgereiland en Centrumeiland).

Beweegmarkt

De beweegmarkt heeft als doel de jonge bewoners van IJburg wegwijs te
maken in het sport- en spelaanbod op IJburg, en zo deelnemers aan
incidentele sportprogramma’s door te geleiden naar regulier aanbod.

Jeugdtheaterschool Theatraal IJburg (TIJ)

Theatraal IJburg is van een bewonersinitiatief uitgegroeid uit een volwaardige
jeugdtheaterschool en een begrip op IJburg. TIJ draagt bij aan een divers
activiteitenaanbod op het gebied van theater en podiumkunsten voor kinderen
(vooral meisjes) op IJburg, waar nog steeds weinig aanbod is en waar heel veel
kinderen zijn.

Prettig spelen in de openbare ruimte

1. Bewoners voelen meer verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte.
2. Er is meer sociale binding in de wijk, waardoor er een sterkere dragende
samenleving is.

De concrete uitwerking is onderdeel van het project 100% IJburg (zie onder prioriteit 1).

Positief pedagogisch klimaat

1. Meer bewoners hebben respect voor elkaar, ook voor jeugdigen
2. Er is minder discriminatie.
3. Er zijn meer activiteiten georganiseerd door bewoners.

Verduurzamen wijkzorgnetwerk

Verduurzamen van het wijkzorgnetwerk, formele en informele partners en bewonersplatforms-/initiatieven en borgen GGZ.

Versterken burgerkracht zorg

Er zijn meer vrijwilligers in de zorg en er zijn minder overbelaste mantelzorgers.

Huis van Wijk

Huis van de wijk heeft tot doel actief te stimuleren en faciliteren:
1. dat de onderlinge samenwerking met betrekking tot activiteiten en thema’s
van de grond komt, en:
2. dat er uitwisseling is van informatie en middelen tussen zorgpartijen en
informele partners op IJburg.
Daarnaast ondersteunt Huis van de Wijk deze organisaties, hun cliënten en
andere kwetsbare bewoners van IJburg met het vinden van passende
activiteiten en contacten in de buurt. De doorontwikkeling van de website
www.huisvandewijk/halloIJburg.nl vormt een belangrijke communicatieschakel.
Doel is deze website verder te ontwikk...

Doorontwikkelen Buurtkamer IJburg

De Buurtkamer IJburg is een voorziening die zijn waarde heeft bewezen.
Ouderen en bewoners met beperkingen en andere bewoners ontmoeten
elkaar hier en werken samen. Kwetsbare bewoners kunnen hier terecht voor
ondersteuning. Doorontwikkelen van de buurtkamer als wijkservicepunt
voor IJburg, waar in elk geval functies worden aangeboden als inloop en
ontmoeting (onder andere activiteiten), informatie en advies, maaltijden,
marktplaats vraag en aanbod, schakelpunt zorg, welzijn en informele zorg,
aandacht voor moeilijk bereikbare bewoners, bevorderen dat de
programmering meer ‘door en voor bewoners...

Flexbieb

De Flexbieb behouden voor IJburg als: 1. Plek waar 25 vrijwilligers, soms met afstand tot de arbeidsmarkt, werkervaring opdoen en een zinvolle tijdsbesteding hebben. 2. Laagdrempelige voorziening voor ontmoeting, culturele en sociale activiteiten, lees(bevorderende)activiteiten, workshops en als broedplaats voor nieuwe initiatieven. 3. Laagdrempelige bibliotheek (met fysieke boeken!) voor volwassenen met afstand tot online systemen (= OBA IJburg). 4. Locatie waar buurtbewoners activiteiten ten behoeve van hun buurt en hun persoonlijke ontwikkeling opstarten. 5. Maatschappelijke invulling van

Onderzoek armoedeproblematiek IJburg

Onderzoeken bij professionals welke vragen en behoeften er zijn op het gebied van armoedebestrijding en bij welke doelgroepen. Welke kansen zijn er om hierop in te spelen, zowel door professionals als door bewoners zelf? Hoewel er indicaties zijn dat op IJburg vooral gezinnen en zzp’ers in de problemen komen door armoede, is er tot nu toe onvoldoende zicht op aanknopingspunten voor gerichte actie. Het ophalen van kennis en informatie bij betrokkenen (feitenonderzoek) kan mogelijk in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam worden uitgevoerd. De uitkomsten bespreken we tijdens een bijeenko

Informatieverstrekking minimavoorzieningen

Verbeteren van informatieverstrekking over minimavoorzieningen en reguliere dienstverlening aan intermediairs, bestaande netwerken en minimadoelgroepen.

Initiatieven armoedebestrijding

Vrijwilligersorganisaties en bewoners stimuleren tot het ontwikkelen van initiatieven op het gebied van armoedebestrijding.

(Speel- en jeugd)overlast

Minder bewoners:
1. Ervaren structurele jeugdoverlast.
2. Ervaren onveiligheidsgevoelens.
3. Zijn slachtoffer van vandalisme en (kleine) criminaliteit door jeugdigen.

Projecten verbetering leefomgeving

Projecten van bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners voor het verbeteren van hun leefomgeving. Concrete uitwerking hiervan is onderdeel van het coproductie project 100% IJburg (zie onder prioriteit 1).

Tegengaan radicalisering en polarisatie

1. Opzetten en uitvoeren moskeeën overleg, signaleringsoverleg en publieke
bijeenkomsten (dialogen en debatten).
2. Organiseren van de eendaagse conferentie ‘Radicalisering professionals’.
3. Organiseren van een training voor (semi-)professionals en sleutelfiguren in
het kader van radicalisering en polarisatie.
4. Voorlichting geven aan ouders, gespreksvoering op school, geven van
vaardigheidstraining aan jongeren zelf.

Vermindering woning- en boxinbraken

Verminderen van woning- en boxinbraken, door: a. Deur aan deur buurtvoorlichting. b. Preventie-advies via ansichtkaarten en deurhangers. c. Politiekeurmerk Veilig Wonen, schouw in de wijk. d. WhatsApp groepen voor straten. e. Project Waaks. f. Toezicht bewoners via geveltuin, moestuin en buurtactiviteit. g. Inbraakpreventie avonden. h. Participatieve veiligheid. i. Gebiedsscan.

Verbeteren subjectieve veiligheid

IJburgers voelen zich minder veilig dan op grond van de feitelijke cijfers verwacht mag worden. Dit verschil tussen de veiligheidsbeleving op IJburg en de objectieve veiligheidscijfers is opvallend. Inzet op communicatie over wat er wél goed gaat op het gebied van veiligheid.

Toegankelijk kunst- en cultuurnetwerk

(Door)ontwikkelen van een toegankelijk kunst- en cultuurnetwerk
van IJburgers.
1. Een evenement organiseren waar alle bewoners kennismaken met de
mogelijkheden voor kunst- en cultuur op IJburg.
2. Enkele projecten uitvoeren in samenwerking

Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur als middel voor verbinding in de wijk door: 1. Wijkgerichte kunstprojecten te ondersteunen. 2. Kunst als middel van verbinding in te zetten tussen jong en oud. Sociale samenhang in het gebied komt mede tot stand door gezamenlijke culturele activiteiten te ondernemen. Wanneer mensen initiatief nemen tot nieuwe culturele activiteiten draagt dat bij aan een wijk waar mensen zich thuis voelen.

Kunstwerk in openbare ruimte

Aansprekend kunstwerk in de openbare ruimte. Eerste onderzoek naar wensen en mogelijkheden voor een kunstwerk op IJburg 1e fase. Dit moet leiden tot een concreet voorstel voor het gebiedsplan 2017.

Sportcafé IJburg

Organiseren van (thematische) netwerkbijeenkomst voor sportverenigingen, overige sportaanbieders, primair en voortgezet onderwijs, stichtingen, Dynamo en Prisma. Het doel is een stevig netwerk van sportaanbieders te creëren. Het sportcafé is de opmaat naar het organiseren van een beweegmarkt voor bewoners. Wanneer meer mensen de weg naar het sportaanbod op IJburg kunnen vinden en meer mensen initiatief nemen tot nieuwe sportactiviteiten, draagt dat bij aan een wijk waar mensen zich thuis voelen.

Van Schoolplein naar buurtplein

Door de schoolpleinen op IJburg geschikt te maken als pleinen met een
bredere gebruiksfunctie voor de buurt, dragen ze positief bij aan de leefbaarheid
en sociale cohesie in wijken en buurten.

IJburg is een divers en gemixt gebied. Bewoners met veel verschillen in
achtergrond, opleiding en behoeften wonen dicht bij en met elkaar. Schoolpleinen
spelen een centrale rol in de wijk of buurt. Rond vrijwel elke (basis)
school op IJburg spelen leefbaarheidsvraagstukken. Op een aantal plekken zijn
buurtbewoners en scholen met elkaar in gesprek.

Per locatie is de situatie verschillend, maar op hoofdl...

Integrale aanpak Joris Ivensplein

De dynamiek op en rond het Joris Ivensplein kenmerkt zich door tegenstrijdigheden, zoals: 1. Veiligheid voor spelende kinderen versus het bevoorraden van winkels. 2. Ruimte voor spelen (kinderen) en hangen (jongeren) versus onhandigheden in de inrichting en bebouwing (overlastplekken). 3. De vraag naar meer groen, natuurlijke speelaanleidingen en speelse elementen versus praktische oplossingen vanuit beheer (stenig, kunstgras). Verschillende gebruikers (school, ondernemers, jongeren, overige bewoners), politie en straatcoaches hebben belang bij een verbetering van de situatie. Het stadsdeel

Stedelijke groenagenda 2015-2018

Uitvoering van de stedelijke groenagenda 2015-2018 met bewoners. In samenwerking met bewoners komen tot projecten die IJburg groener maken, bijvoorbeeld door hofjes, binnentuinen, speelplekken en straten te ‘vergroenen’, door het opwaarderen van bestaand groen op tijdelijke locaties, het stimuleren van beheer door bewoners.

Resterende kavels op IJburg

Ontwikkelen van de resterende kavels op IJburg 1e fase, definitieve aanleg openbare ruimte. Daarbij zo veel als mogelijk rekening houden met het feit dat gebouwd wordt in de bestaande stad.

Ontwikkelen Zeeburgereiland

a. Sportheldenbuurt De ontwikkeling van de Sportheldenbuurt wordt voorgezet. Er zijn nog enkele blokken waarvoor nog geen overeenkomst is gesloten. Voor de andere blokken loopt de planvorming of wordt gebouwd. In 2016 zullen meerdere blokken worden opgeleverd en bewoond. Ontwerp en inrichting van de openbare ruimte volgt na de oplevering van de blokken. b. Sluisbuurt De Sluisbuurt is als versnellingslocatie voor woningbouw aangewezen. De planvorming loopt en richt zich op eerste tenders in 2017. c. Baaibuurten inclusief waterkering Voor de waterkering aan de zuidzijde van de Baaibuurten wordt

Ontwikkelen Centrumeiland

Centrumeiland is een versnellingslocatie voor woningbouwproductie. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan wordt toegewerkt naar de start van de bouwproductie door hoofdzakelijk zelfbouwers.

Sociaal-maatschappelijk programma

Zicht op benodigd sociaal-maatschappelijk programma in de nieuwe buurten. Het gebied IJburg/Zeeburgereiland groeit de komende jaren sterk. Dit vraagt een visie op het benodigde sociaal-maatschappelijk programma; de behoefte die er in de buurten zal ontstaan aan activiteiten en welke ruimtes daarvoor nodig zijn.

Hondenuitrenplekken

Met het ontwikkelen van de laatste bouwkavels op IJburg worden goede hondenuitrenplekken meer van belang. Waar nodig verbeteren van bestaande hondenuitrenplekken en aanvullen.

Tijdelijk ruimtegebruik Centrumeiland

Begin 2016 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden en initiatiefnemers voor tijdelijk gebruik in 2016 en verder. De bedoeling is dat initiatieven een raakvlak hebben met minimaal één van de thema’s van het Centrumeiland: bewegen, duurzaamheid en zelfbouw.

Samenwerkingen rondom lege kavels IJburg

Samenwerken rondom initiatieven op lege kavels IJburg 1e fase. Deze activiteiten worden afgebouwd omdat steeds meer kavels bebouwd worden.

Samenwerkingen rondom lege kavels Zeeburgereiland

Samenwerken rondom initiatieven op lege kavels op Zeeburgereiland De ‘Meetups’ (ontmoetingen) op Zeeburgereiland vormen de spil in het uitwisselen van informatie, knelpunten en ideeën voor het gebied. Van daaruit wordt door bewoners, gemeente en andere partners ook samengewerkt aan realisatie van tijdelijk ruimtegebruik. Voor de Sportheldenbuurt is dit een

Definitieve inrichting Steigerpark

Aanleggen van een park op Steigereiland Zuid door middel van intensieve participatie met omgeving. Start na afronding besluitvorming rondom tijdelijke bouwweg John Hadleystraat. Randvoorwaarde is afstemming met Nuonwarmte in verband met werkzaamheden rondom stadswarmte.
Er zijn nog 19 meer projecten.Toon me de rest