Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
69 projecten
sorteer op:  

Werkplaats Vrijland

In de beginfase van IJburg was het eiland een grote speeltuin. Vrij kunnen spelen kan straks weer op...

in gebiedsplan

18 reacties

2 updates

Oosterlicht - Voortzetten Pilot

Samenvatting:

De Pilot Oosterlicht uit 2016 is een vervolg op de zonnepanelen op het eerste IJburg C...

in gebiedsplan

7 reacties

2 updates

Nieuwe velden voor voetbal- en hockeyclub

De wijkanalyse geeft duidelijk aan dat goed gekeken moet worden naar voorzieningen voor de opgroeien...

niet in gebiedsplan

29 reacties

Straat-Tori Festival

Samenvatting

Het Straat-Tori Festival is ontstaan vanuit de behoefte om creatieve jongeren/scholieren uit zeer uiteenlopende 'scenes' bij elkaar te brengen om hun verhalen te vertellen. Het gaat om jonge mensen die gemeen hebben dat ze bewust staan in, en genieten van, onze caleidoscopische wereld. Tussen de jongeren onderling is er vaak nauwelijks uitwisseling, terwijl ze dezelfde grootstedelijke achtergrond en uitgangspunten delen en veelal een vergelijkbare puberteitsontwikkeling doormaken. Door een context te creëren waarbinnen de jongeren buiten de hokjes van hun eigen 'scenes' ongedwongen...

in gebiedsplan

13 reacties

1 update

OLDTIMERS

Samenvatting

Dit theaterproject is gericht op het bespreekbaar maken van psychische mishandeling en sociaal isolement onder ouderen. Theater kan spiegelend werken, het stimuleert betrokkenheid en dialoog. Door deze gevoelige onderwerpen te verwerken in een theaterproject spreken wij ook de culturele ontwikkeling van de betrokken ouderen aan. De senioren worden hierbij gestimuleerd om gehanteerde omgangssituaties en interactiepatronen als toeschouwer of participant te doorlopen. Theater leert vanuit een ander perspectief te kijken naar herkenbare dillema’s door middel van het theatrale verhaal. ...

in gebiedsplan

4 reacties

1 update

Minimawinkel op IJburg

De schuldenproblematiek in Amsterdam ligt gevoelig hoog en naar aanleiding hiervan is mijn idee ontst...

niet in gebiedsplan

10 reacties

Danswerkplaats op IJburg

We willen graag samenwerken met een professional op dansgebied om kinderen op een hoog niveau te trainen op allerlei vormen van dans. Denk daar bij aan Hip Hop, Breakdance, Klassiek, Moderne dans.

Hiermee willen we de eigen creativiteit van kinderen en jongeren stimuleren en daarmee een dansbeweging op gang zetten. Het doel is om de passie die jongeren voor dans hebben om te zetten in samenwerken, eigen choreografieen maken, optredens verzorgen en anderen les geven. Een dansbeweging op IJburg. 

niet in gebiedsplan

2 reacties

Mountainbike parcours

Samenvatting stadsdeel Oost:

Het hier voorgestelde project kan niet precies op deze wijze komend jaa...

in gebiedsplan

21 reacties

1 update

Behoud Boerderij op IJburg OP en voor IJburg

De Boerderij op IJburg is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde op IJburg. Meer dan 500 bewoner...

niet in gebiedsplan

62 reacties

IJburgTV, ook in 2017!

IJburgTV is de lokale omroep van IJburg die geheel in het teken staat van IJburg. Nieuws, vereniging...

in gebiedsplan

10 reacties

1 update

Versterken van de recreatieve verbindingen op het water

Recreatieve verbindingen over het water van en naar Ijburg zijn nog onvoldoende ontwikkeld. In 2017 wordt ingezet op de aansluiting van IJburg op het regionale sloepennetwerk (www.sloepennetwerk.nl) en de verbinding met Muiden. Ook voor de recreatieve kanoverbindingen wordt onderzocht waar deze kunnen worden versterkt. 

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Toegang tot het water - onderzoek

De eilanden van IJburg zijn, uit oogpunt van veiligheid, omringd met een primaire waterkering. De waterkering bestaat meestal voor een deel uit stortsteen wat de toegang tot het water beperkt. Hierdoor is het lastig om bij het water te komen om bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van ijs de schaatsen onder te binden, een opblaasboot te water laten of een hond te laten zwemmen.

Onderzocht wordt hoe de toegang tot het water lokaal en op eenvoudige wijze kan worden verbeterd zonder de waterkerende functie aan te tasten.

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Open sluizen - Onderzoek

De sluizen van IJburg vormen een bescherming tegen hoog water en scheidt het binnenwater van het buitenwater. In de praktijk blijkt dat het peil van het binnenwater en het buitenwater niet veel verschilt. Daarnaast is de kwaliteit van het binnenwater en het buitenwater over het algemeen goed. Wellicht is het mogelijk de sluizen langer open te zetten zodat dat de recreatieve verbinding tussen het binnenwater en het buitenwater kan worden vereenvoudigd. In overleg met de  beheerders (Rijkswaterstaat en Waterschap Amstel Gooi Vecht) willen we onderzoeken of de sluizen tijdens het vaarseizoen langer...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Vergroenen IJburg

Het vergroenen van IJburg aanmoedigen door; het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, het actief benaderen van mensen, flyeren en het houden van spreekuren. Het betreft het informeren van IJburgers over de mogelijkheden tot vergroening van de directe woon-/werkomgeving, de subsidiemogelijkheden en samenwerkingsvormen etc. Er wordt samengewerkt met scholen, bewoners/buren, lokaal bedrijfsleven en lokale maatschappelijke organisaties.

Voorbeelden van vergroening zijn: groene gevels, groene daken, geveltuinen, gemeenschappelijke tuinen VvE's.

in gebiedsplan

8 reacties

1 update

Waterrecreatie IJburg - in gesprek met de buurt

In 2016 heeft de gemeente de mogelijkheden voor Waterrecreatie bij IJburg onderzocht. In gesprek met de buurt worden de resultaten en de mogelijkheden gepresenteerd.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Verbeteren bereikbaarheid binnenhaven Haveneiland

Even met een sloepje naar een restaurant bij de binnenhaven van het Haveneiland is lastig door de hoge kades. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor het kort afmeren met kleine sloepen in de binnenhaven.

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Ontwikkelen Zeeburgereiland

Ontwikkelen Zeeburgereiland

Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe woonblokken in de Sportheldenbuurt. De planfase voor de meeste blokken is afgerond en er zal worden gestart met de bouw van deze woonblokken. Voor de Silo's wordt de selectieprocedure afgerond en er zal worden gestart met de planontwikkeling. 

Voor de Sluisbuurt wordt in 2017 het Stedenbouwkundig Plan vastgesteld.

 

Sportheldenbuurt

De ontwikkeling van de Sportheldenbuurt wordt afgerond. Het laatste blok 22b wordt uitgegeven met bij voorkeur een bestemming voor maatschappelijke- en/of gezondheidszorg voorzieningen op d...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Fietsverbinding Zeeburgereiland en Oostelijk Havengebied

Er is een variantenstudie uitgevoerd, waarbij verschillende varianten voor een fietsverbinding tussen het Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied zijn onderzocht. Hierbij is gekeken naar pont-, tunnel- en brugvarianten. Er is gekeken naar de vervoerwaarde, effecten op de ontwikkeling van de Sluisbuurt, de effecten op het Oostelijk Havengebied, de effecten voor de scheepvaart, de effecten en kansen voor overige ontwikkelingen (Zeeburgereiland, Cruquius, IJburg), effecten voor het fietsnetwerk en de realiseerbaarheid. Uitkomst van de studie is de aanbeveling om de brugvariant naar Sporenburg...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Pedja's Task Force

Eind 2016 is Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) samen met stadsdeel Oost een pilot gestart. Het gaat om individuele begeleiding van jongeren door Pedja Djurdjevic (sport)pedagoog; hulpverlener en combinatiefunctionaris sport. In deze pilot zal Pedja een aantal cliënten die behoefte hebben aan hulp, begeleiden met als doel een veilige situatie creëren voor de klant (en daarmee voor de buurt) en de beste mogelijkheid zoeken tot effectieve participatie in de samenleving.

OJZ financiert de pilot. Stadsdeel Oost geeft na afloop schriftelijk bij OJZ de specifieke meerwaarde van de activiteiten aan, en hoe...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Toekomst van het Diemerpark

Het Diemerpark is in korte tijd een gewilde plek voor verschillende gebruikers geworden. Deze voormalige vuilstortplaats is nu een ecologisch bijzonder park. Er zijn twee grote sportclubs, een stadsstrand en er wordt hier gewandeld, gefietst, gesport en de hond uitgelaten. Ook zijn er evenementen en het park is een verbindingsroute tussen IJburg en Diemen.

In het verleden zijn rond de besluitvorming over het Diemerpark de belangen tussen verschillende gebruikers sterk gepolariseerd en gepolitiseerd. De sportverenigingen geven nu aan verdere uitbreiding van de velden in het Diemerpark te wensen, ...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Sportstimulering IJburg

Samenvatting

Om het sportaanbod op IJburg te vergroten en meer aanbod voor jongeren te realiseren leggen we in 2017 de focus op:

1. Het opzetten van structureel en laagdrempelig dansaanbod, met name voor meiden;

2. Het organiseren van extra kennismakingsactiviteiten rond watersport voor de groepen 7 en 8 van alle scholen op IJburg, in samenwerking met watersportaanbieders;

3. Het organiseren van voetbalactiviteiten in de openbare ruimte en met de gemotiveerde jeugd deelnemen aan de nieuwe “pleinencompetitie Oost”. Vanuit de straatvoetbalactiviteiten willen we zaalvoetbalgroepen voor jongeren vormen...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Jaarlijkse promotie acties t.b.v. sportstimulering

Jaarlijks een aantal acties opzetten i.s.m. sportaanbieders IJburg ter promotie van diverse sportsoorten en stimuleren van structurele sportdeelname. Mogelijkheden zijn: sportinstuif, demo dansdag, sportcafé en beweegmarkt.

Jongeren en volwassenen worden gestimuleerd te bewegen en weten wat er allemaal te doen is op IJburg op het gebied van sport en bewegen.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Beeldenboulevard IJburg

In samenwerking met Art Zuid, International Sculpture Route Amsterdam, is een plan ontwikkeld om acht grote beelden van de kunstenaar Gabarron te plaatsen op de Bert Haanstrakade van half april t/m half oktober 2017. Deze periode valt (grotendeels) samen met ArtZuid in Zuid. ArtZuid verzorgt de inhoudelijke communicatie en marketing. Beeldenboulevard IJburg wordt hierin meegenomen als satellietproject van ArtZuid.

Het idee is om de kleurrijke beelden, die ongeveer 3,5 meter hoog zijn, te plaatsen op die locaties waar de zijstraten van de Bert Haanstrakade de 'IJburgboulevard" 'aanraken'. Dit z...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Blok 30 (rondom de Olympusschool): Verbetering Openbare Ruimte

De dynamiek binnen en rond blok 30 (het blok waarin de Olympusschool zich bevindt) kenmerkt zich door:
- Een door grote hekken gedomineerde openbare ruimte die onlogisch is ingedeeld
- Een openbare ruimte die in de ontwikkeling niet klaar lijkt
- Een stenige, saaie en niet uitdagende speelruimte
- Bewoners kunnen nauwelijks gebruikmaken van de binnentuin
Verschillende gebruikers (kinderen, jongeren, bewoners), de Olympusschool, de Vereniging van Eigenaren en de corporatie hebben belang bij verbetering van de situatie. Het stadsdeel neemt het initiatief tot een integrale aanpak met alle belanghebben...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Designstrip IJburg; een onderzoek naar de mogelijkheden voor ontwikkeling

De Designstrip is een brede groenstrook aan het water, direct zichtbaar aan de rechterzijde als men IJburg opkomt vanuit de stad. Deze strook is nog nauwelijks ontwikkeld. In plaats van een visitekaartje voor IJburg en de Designstrip-ondernemers is het feitelijk de achterkant van een bedrijvenstraat.

De buurt vraagt om extra ruimte voor spelen, recreëren en informele ontmoetingsruimte, bijvoorbeeld voor jongeren. Op individuele basis worden af en toe steigers aangevraagd. Er ligt een plan van de designstrip- ondernemers om de strook te ontwikkelen voor verschillende doeleinden, waarbij mooie verbind...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Geopend

Kunst kan je de wereld laten zien door andermans ogen. Laten voelen wat een ander voelt. Laten zien wat een ander ziet. Laten ervaren wat een ander ervaren heeft. Die kracht willen wij inzetten om de wereld een beetje mooier te maken. Want wie begrip heeft voor elkaar, is lief voor elkaar. Zo simpel is het. Door een zeer toegankelijk festival te organiseren, met huiskamertheater, interactieve exposities, en volop ruimte om je eigen talenten te delen, en elkaar beter te leren kennen, hopen we vele ogen en harten te openen. Misschien maar voor even. Maar misschien ook voor altijd. Wie weet brenge...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Verbeteren gebruik bestaande accommodaties op IJburg 1e fase

Er lijkt sprake te zijn van een mismatch tussen vraag en aanbod

Reikwijdte:
• Geheel IJburg 1e fase
• Maatschappelijke accommodaties zijn in dit verband al die accommodaties waarvan bewoners en professionals gebruik kunnen maken voor maatschappelijke doeleinden: basisvoorzieningen (verantwoordelijkheden stadsdeel), maatschappelijke diensten vanuit stedelijke diensten, activiteiten van en voor de buurt
• Ruime definitie: kan ook gaan om vastgoed van bijvoorbeeld private partijen (ondernemers of corporaties) die ruimte voor dit doel ter beschikking (zouden willen of kunnen) stellen.
Doel:
• Helderheid kr...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Activiteiten voor de integratie van nieuwe Amsterdammers met vluchtverleden

Bewoonster Ansella Nieuwboer is in 2016 begonnen met het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen die verblijven in tijdelijke huisvesting. Haar activiteiten vinden plaats in haar atelierwoning op IJburg. Zij biedt (1x per twee weken) creatieve workshops en kennismakingsactiviteiten aan met de buurt. 

In 2017 wil zij deze activiteiten voortzetten en uitbreiden voor met name de statushouders die op IJburg zullen gaan wonen:

  • Kookactiviteiten in openbare keukens en andere keukens die zich beschikbaar/open willen stellen;
  • Atelier openstellen als centrale plek in de wijk voor kennismaking (k...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Effectmeting en waardenbepaling

Gemeente Amsterdam, samenwerkingspartners, ondernemers en bewoners werken op veel fronten samen om IJburg een nog betere plek te maken om te wonen en werken. Wat leveren deze gezamenlijke investeringen ons nu eigenlijk op? In 2017 willen we verder gaan met het ontwikkelen van manieren om effectmetingen uit te voeren. Doel: het inrichten van een gereedschapskist waarmee partijen:

A) Nog effectiever aanvragen kunnen indienen voor investeringen, subsidies en fondsen t.b.v. initiatieven op IJburg;

B) Nog zinvoller verantwoording af kunnen leggen over geld dat geïnvesteerd is;

C) Onderling beter kun...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Joris Ivensplein; Verkeersveiligheid op en rond het plein

De verkeersveiligheid voor verschillende gebruikers op het plein en in de straten eromheen is naar voren gebracht in de placemaking Joris Ivensplein in 2016. In 2017 willen we een verbeterslag maken met o.a. :Veilige oversteekplekken, Situatie rond laden en lossen, Parkeren op de IJburglaan, Uitrijden uit de parkeergarage, Kortdurend parkeren van koeriersdiensten.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Joris Ivensplein; Relatie tussen plein en winkelcentrum versterken

Sinds de placegame in maart 2016 zijn verschillende wensen, ideeën en projecten naar voren gekomen die enerzijds een positieve invloed hebben op de leefbaarheid op en rond het Joris Ivensplein en anderzijds de relatie met het winkelcentrum versterken, zowel fysiek als sociaal. Een aantrekkelijk winkelcentrum en een positief leefklimaat op het Joris Ivensplein kunnen ook het economische klimaat in dit deel van IJburg positief ondersteunen.

Een onderdeel uit dit item is onder meer een community art project geïnitieerd door stadsdeel, Achmea, winkeliers en omwonenden. Uitgevoerd met bewoners.

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Sociale interventies bij spanningen

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen voor wrijving in de buurt. Door middel van interventies en programma's van organisaties als Academie van de Stad, Inkr8, Dynamo en andere partners wordt ingezet op het verbeteren van leefbaarheid, veiligheid, onderling begrip en wederzijds respect.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Kunst en Cultuur als middel voor verbinding in de wijk

Sociale samenhang in het gebied komt mede tot stand door gezamenlijke culturele activiteiten te ondernemen. Wanneer mensen initiatief nemen tot nieuwe culturele activiteiten draagt dat bij aan een wijk waar mensen zich thuis voelen. Samenwerking wordt gezocht met partners die hieraan kunnen bijdragen, waaronder Right About Now. De projecten van Right About Now zijn multi-disciplinair en kenmerken zich door een mix van straat- en 'urban' cultuur, en het agenderen van sociale thematiek.

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Sport en spelactiviteiten op pleinen (rondom vakanties)

Het bieden van activiteiten op plekken waar tijdens piekmomenten, zoals in de zomer of rond de jaarwisseling, vaker (speel- en jeugd)overlast wordt ervaren. Eénderde van de bevolking op IJburg is onder de 18 jaar. In de vakanties zijn veel kinderen op straat. Een activiteitenprogramma stimuleert positief spel in plaats van verveling en vernieling. Begeleiders spreken kinderen aan op ongewenst gedrag en dragen zo bij aan een positief opvoedklimaat. Sport is een belangrijk onderdeel, maar ook natuur- en cultuureducatie maken deel uit van het programma. Dit in samenwerking met lokale aanbieders va...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Blok 37: Vergroenen, verbeteren semi openbare ruimte

Blok 37 kenmerkt zich door verschillende leefstijlen en de daarbij voor IJburg kenmerkende spanningen in een blok. Een deel van de binnentuin is in beheer bij de vereniging van eigenaren, een ander deel is openbare ruimte en in beheer bij het stadsdeel. De binnentuin is in 2016 opgeknapt. Het deel openbare ruimte is stenig, er is achterstallig groenonderhoud, onaantrekkelijk groen en een verouderde speelplek met speeltoestellen die niet aansluiten op de behoefte van de kinderen.

In 2016 is een traject gestart waarbij alle partners (de vereniging van eigenaren, bewoners, woningcorporatie Allian...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Groen in de buurt

Vergroening op IJburg is een blijvend actueel onderwerp. Dit project is erop gericht in te kunnen spelen op vergroeningswensen van IJburgers gedurende het jaar in de directe woonomgeving. Denk aan het plaatsen van plantenbakken, het realiseren van geveltuintjes of het omvormen/opwaarderen van bestaand groen.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Online buurtplatform IJburg (HalloIJburg.nl)

Continuering van de website www.HalloIJburg.nl

De website Hallo IJburg is een belangrijk middel om zo...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

4-5 Mei Herdenking en Viering

De 4 mei viering op het Ed Pelsterpark is als jaren een begrip op IJburg. In 2016 is een begin gemaakt met het 5 mei Festival. In 2017 wordt deze koppeling van herdenken en de vrijheid vieren voortgezet. Het project wordt gedragen door verschillende partijen op IJburg en sluit aan op verschillende andere projecten rondom Dialoog en Verbinding.

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Integratie Statushouders, studenten en de wijk

Aanleiding is de komst van statushouders en studenten op IJburg in de Daguerrestraat.

Doel is gezamenlijkheid creëren in de aanloop naar de komst van mensen met een vluchtverleden (statushouders) en studenten in de wijk. Stimuleren van activiteiten gericht op deze nieuwe bewoners en hun integratie. Bewoners en ondernemers gaan met elkaar in gesprek over vragen als: wat hebben de nieuwkomers nodig? Wat kunnen wij bieden? Wat bieden de nieuwkomers ons? Resultaat: netwerkvorming, projecten die leiden tot prettig samenleven en mogelijk ook kansen voor ondernemers en bedrijven.

Organiseren van een IJ...

in gebiedsplan

8 reacties

2 updates

Buurtnetwerk Zeeburgereiland activeren

De samenwerking tussen IJburgers en bewoners van het Zeeburgereiland zal op dit thema worden gestimuleerd, maar het is noodzaak om ook zeer lokale activiteiten te organiseren en samen te werken met bewoners die intiatieven ontplooien.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Oranjevereniging (werktitel)

Samenvatting:

Dit is de voortzetting van een project gestart in 2016. Lokaal georganiseerde evenementen zijn een belangrijk onderdeel van een succesvolle wijk. Het zorgt voor levendigheid, leefbaarheid, verbondenheid en voor economische ontwikkeling. Echt goede evenementen kunnen een gebied bovendien op de kaart zetten en bezoekers trekken van buitenaf. IJburg is een initiatiefrijke wijk met relatief veel door bewoners georganiseerde evenementen. We willen de continuïteit en kwaliteit van deze initiatieven waarborgen en waar kan versterken en beter inzetten ter promotie en economische ontwikkel...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Joris Ivensplein; Speelpleinen verbeteren

Sinds de placegame van maart 2016 is het verbeteren van de school- en speelpleinen een belangrijk item binnen de integrale aanpak van het Joris Ivensplein. De speelpleinen op het JI plein bestaan uit een kleuterplein voor de Neptunusschool en speelgedeelte voor de grotere kinderen op het plein zelf. Er wordt sinds 2016 stap voor stap gewerkt aan het uitwerken van deze verbeteringen. Daarin wordt meegenomen dat de twee speelpleinen als beeldbepalende open ruimtes op het JI plein op elkaar aansluiten, zowel fysiek als inhoudelijk. Ook de verbinding van het Joris Ivensplein met het winkelcentrum ...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Voorzieningensessie IJburg 2e fase en Zeeburgereiland

Zicht krijgen op de behoefte aan voorzieningen in de ontwikkelgebieden IJburg 2e fase en Zeeburgereiland. De gebiedsontwikkeling gaat in rap tempo. In het actieplan woningbouw en koers 20-25 van de gemeente Amsterdam zijn allerlei maatregelen opgenomen om de woningbouw in de gemeente te stimuleren en te versnellen. Daar zijn ook extra middelen voor vrijgemaakt. Ook is er aandacht voor de infrastructuur en de benodigde nieuwe verbindingen. Er is tot nu toe weinig aandacht voor de ontwikkelingen van nieuwe maatschappelijke voorzieningen. Maatschappelijke voorzieningen zijn noodzakelijk voor het ...

in gebiedsplan

4 reacties

1 update

Joris Ivensplein; Ontmoeting en Verblijfskwaliteit

De huidige inrichting van het Joris Ivensplein wordt door bewoners niet ervaren als uitnodigend om er gezellig te zitten of dingen samen te doen. Doel is het bevorderen van ontmoeting tussen verschillende bewoners door middel van verbeteringen aan de openbare ruimte en activiteiten. De urgentie wordt versterkt door de huisvesting van studenten en statushouders op kavel 13 aan de Daguerrestraat. Wanneer daar gebouwd wordt is minder openbare ruimte beschikbaar en komen er ook meer mensen in de buurt die gebruik willen maken van het Joris Ivensplein.

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Aanpak woning- en boxinbraak IJburg

  • Buurtvoorlichting / Preventie-advies
  • Schouw in de wijk / WhatsApp groepen
  • Inzet tekstkarren op hotspots
  • Steunpunt IJburg
  • Samenwerking/co-financiering corporaties

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Er zijn nog 24 meer projecten.Toon me de rest