kompas op ijburg

Wie zijn de professionals op IJburg, actief met jongeren?


Op 8 oktober jl. was de derde themasessie van Kompas op IJburg met als onderwerp de jongeren van IJburg.
Om vooraf kennis te kunnen maken met de mensen die al langer actief zijn met jongeren, maakten we deze intriductie-video's.

Het verslag van deze bijeenkomst


Aytun Aydin

Aytun richtte in 2010 Elance Academy op, met als missie jonge meisjes te inspireren en te motiveren. In 2013 zijn op IJburg 15 meisjes van 12 tot 18 jaar gecoached door jonge zelfverzekerde vrouwen die de leefomgeving van de meisjes kennen, en de rol van brutale grote zus spelen. De jonge vrouwen helpen de meisjes zich bewust te worden van hun maatschappelijke rol.

Hoe wil zij de buurt meer betrekken?

Aytun zoekt op IJburg vrouwelijke bewoners, liefst ondernemers, die meisjes (kortstondig) willen coachen, een worskhop willen geven of op een andere manier Elance Academy willen helpen. 

Melanie Schram

Thea heeft 12 jaar geleden een eerste danstheaterfestival op IJburg neergezet. Door dat succes is zij doorgegaan met creatieve activiteiten voor kinderen te ontwikkelen, waaronder de Jeugdtheaterschool (jaarlijks 250 leerlingen) elke zomer het Spektakel op IJburg (dit jaar 10e editie) en verder wordt er frequent samengewerkt met scholen en buitenschoolse opvang.

Hoe wil zij de buurt meer betrekken?

Thea zoekt nog meer contact met de jongeren uit de buurt om te kijken wat ze zelf zouden willen. Er is inmddels een theaterwerkplaats, filmbroedplaats en musicalproductie, dus er kan van alles, en er is ruimte en plek. Dus jongeren die iets willen, zijn van harte welkom.

Nevin Özütok

Nevin is lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost. Het stadsdeel zet zich in voor jeugdwelzijn, opleiding voor alle jongeren en talentontwikkeling. Hierbij wordt bij voorkeur samengewerkt met lokale partners. Dit kunnen professionele organisaties zijn, maar ook ondernemers of bewoners met goede plannen.

Hoe wil zij de buurt meer betrekken?

Initiatieven uit de buurt zijn zeer welkom, omdat buurtbewoners beter weten wat er in de wijk nodig is. Het stadsdeel spant zich bij goede voorstellen altijd in om de benodigde middelen beschikbaar te stellen en relaties te leggen met andere partijen.

Paul Jansen

Paul richtte in 2006 samen met Marieke Stenvers Inkr8 op met als doel buurtbewoners zelf in staat te stellen om conflicten in de buurt onderling op te lossen. Zaitoon is zo'n bewoner, opgeleid door Inkr8.

N.a.v. het project "In de Buurt van Geluk" rondom het Mata Harihof is Inkr8 gevraagd om bewoners op te leiden, en ondersteuning te bieden bij eigen initiatieven. Tijdens de ramadan is o.a. een Iftar gehouden om bewoners en jongeren uit de buurt te verbinden.

Hoe willen zij de buurt meer betrekken?

Op IJburg worden vanaf heden ook Inkr8-traningen gegeven, waarin (jongere en oudere) bewoners geleerd wordt om zelfstandig tussen steeds nieuwe groepen bewoners verbindingen te maken. Deze eerste serie is vooral bedoeld voor bewoners rondom het Mati Harihof. De opgeleide bewoners bepalen daarna zelf hoe en met welk tempo ze andere bewoners op IJburg gaan benaderen.

Pedja Djurdjevic

Pedja motiveert het liefst jongeren via de sport om zich persoonlijk te ontwikkelen. In de Dojo in de Olympusschool worden jongeren getraind in judo, kickboxen en andere vechtsporten, maar tegelijk leren ze ook samenwerken, op tijd komen en luisteren.

Hoe wil hij de buurt meer betrekken?

Pedja hoort van de jongeren waarmee hij werkt dat IJburgers wel klagen, maar niet het gesprek met ze willen aangaan. Hij vraagt IJburgers daarom vooral om jongeren meer aan te spreken en een open gesprek met ze te voeren.

Inez Zuiderveld

Inez is manager van de Ouder- en Kindcentra (OKC) in Stadsdeel Oost. Het OKC is er voor de preventieve gezondheidszorg en voor issues rondom opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Het OKC biedt o.a. een cursus positief opvoeden voor ouders en sociale vaardigheidstraining voor jongeren, maar de jongeren worden vooral op scholen opgezocht. Zodra er problemen met jongeren blijken te zijn, wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Hoe wil zij de buurt meer betrekken?

Het OKC heeft eerder buurtbewoners elders in Oost geholpen bij het leren hoe ze het beste met (lastige) jongeren in gesprek konden komen. Zoiets zou het OKC ook op IJburg kunnen doen. Verder is Inez op zoek naar maatjes om jongeren te stimuleren om een gedragsverandering te bereiken.

Nico Moen

Nico Moen is schoolleider van het IJburgcollege. Het IJburgcollege wil graag de omgeving in het onderwijs betrekken en tegelijk van betekenis zijn voor de omgeving, via stages, projecten en diverse andere activiteiten.

Hoe wil hij de buurt meer betrekken?

Het IJburgcollege zoekt naar een intensievere samenwerking met de buurt, en Nico nodigt daarom buurtbewoners die ideeen voor samenwerking hebben, uit om bij het IJburgcollege binnen te stappen.

Cerene Devos

Cerene is veldwerker bij Streetcornerwork en levert hulp aan meiden op IJburg. Met een speciale bus rijdt ze door IJburg om meiden op te zoeken, zoveel mogelijk preventief, maar bij grotere problemen worden aparte afspraken gemaakt om hulp te verlenen.

Hoe wil zij de buurt meer betrekken?

Belangrijkste is dat bewoners weten dat we er zijn voor de meiden van IJburg, waarbij de meiden zelf bepalen wat we voor ze kunnen doen. Aanmelden kan direct bij Cerene via 06-34490509.

Alex Statia

Alex is veldwerker bij Streetcornerwork. Hij onderhoud vooral contact met jongens op straat. Hij vormt samen met Hamid van Dynamo een ambulant jongerenteam, waarbij Alex zich met name richt op de zwaardere problemen, zoals schulden, psychische problemen, gedragsproblemen, etc.

Hoe wil hij de buurt meer betrekken?

Alex is zich ervan bewust dat hij niet alle jongeren bereikt, die hij zou kunnen helpen. Buurtbewoners kunnen helpen door jongeren met bovengenoemde problemen te wijzen op de hulp die streetcornerwork kan bieden.

Steve Relyveld

Steve is oprichter van BootBurg Outdoor Workouts, met als doel mensen actief buiten te laten sporten. Op IJburg heeft hij activiteiten georganiseerd rondom de Kika-run op 24 mei jl. en sportactiviteiten bij het feest van Theatraal IJburg op 5 juli jl. Daarnaast heeft hij 130 leerlingen van het IJburgcollege laten kennismaken met buiten trainen.

Hoe wil hij de buurt meer betrekken?

Steve wil graag op niet-commerciele basis bewoners helpen die een idee hebben om iets met sport voor jongeren te doen.

Alexander Noordijk

Alexander doet jongerenactiviteiten in de Binnenwaai, o.a. Kinderkookcafe en Rock Solid, gericht op tieners tussen de 11 en 15 jaar, waarin diverse onderwerpen met tieners besproken worden.

Hoe wil hij de buurt meer betrekken?

Alexander en de Binnenwaai willen graag samenwerken. De Binnenwaai wil graag (als kerk voor de wijk) iets betekenen waar het kan en nuttig is. Met nadruk: zonder bekeringsdrang.

Sarah Hartel

Sarah en haar man Adam zijn 4 jaar geleden IJlife gestart. Zij richten hun activiteiten vooral op de buurt en op de jeugd. Het Blauwe huis is sinds 3 jaar hun vaste plek. Sarah en Adam hebben ook al 4x een jaarlijks buurtfeest georganiseerd in de zomervakantie op het veldje voor NAP, dat door veel kinderen bezocht is. Ook organiseren ze maandelijks een buurtcafe in het Blauwe huis, en geeft Sarah dansles.

Hoe wil zij de buurt meer betrekken?

Sarah en Adam willen meer voor jongeren doen, o.a. een veilige omgeving bieden om samen te komen, en daarbij ook op creatief gebied meer mogelijk maken. Zij vraagt bewoners om hulp bij het opbouwen van een community.

Safoan Mokhtari

Safoan begeleidt de jongerenredactie van whatsupijburg.nl (het jongere broertje van halloijburg.nl). Elke week halen ze nieuws op uit de wijk (van bewoners en ondernemers), met video's, foto's, verhalen en rap-portages (rappend).

Hoe wil hij de buurt meer betrekken?

Safoan wil graag het contact tussen jongeren en ouderen versterken en ouderen meer inzicht geven in wat jongeren doen. Ook wil hij de groepen op nuttige wijze met elkaar in contact brengen, bijv. jongeren meer (betaalde) klussen laten doen in de wijk voor bewoners.

Nynke Nijhuis

Nynke werkt sinds de opening voor de OBA op IJburg. De OBA is vooral gericht op jonge kinderen, maar ook steeds meer op jongeren (11+). Ook wordt huiswerkbegeleiding aangeboden, en er komen steeds meer andere activiteiten gericht op jeugd.

Hoe wil zij de buurt meer betrekken?

OBA IJburg laat zich het liefst leiden door wensen en initiatieven uit de buurt. Dus iedereen die iets wil doen, is welkom. Een leuk voorbeeld is dat een bewoonster van IJburg binnenkort een middag in de week in de OBA jongeren gaat begeleiden, bijv. bij het plannen.

Patrick Richter

Patrick is oprichter van IJburg TV. Dit jaar is hij gestart met een jongeren-project: JIJ TV. Hierin krijgen jongeren zelf de kans om TV te maken en hier voor een groot deel zelf invulling aan te geven. IJburg TV stuurt niet, maar begeleidt wel.

Hoe wil hij de buurt meer betrekken?

IJburg TV wil graag meer mensen betrekken, en met name jongeren een rol geven bij JIJ TV. Ze kunnen workshops volgen, lezingen bijwonen, en vooral zelf met ideeen komen.

Chiel Reemer

Chris is oprichter van Denksport- en spellokaal Ludo, sinds kort gevestigd in de sportkantine van het IJburgcollege (4e verdieping bij de sporthal). Hij gaat denksportactiviteiten organiseren vooral voor kinderen (basisschool en middelbare school). Schaken is een populaire sport onder kinderen.

Hoe wil hij de buurt meer betrekken?

Hij wil graag met enthousiaste mensen uit de buurt bedenken wat voor activiteiten er verder in deze ruimte kunnen gaan plaatsvinden.

Yasmin Kaddour

Yasmin is eigenaar van KidsArt en CreArt in de Kiekstraat op Haveneiland-West. KidsArt is een creatieve kinder-opvang, CreArt is een ontmoetingsatelier voor de buurt. CreArt doet diverse projecten vooral voor kinderen van 7 t/m 14. Daarnaast wil CreArt meer gaan doen voor meiden, die nu wat 'rondhangen' in de buurt.

Hoe wil zij de buurt meer betrekken?

Zij wil graag oudere bewoners betrekken bij het project voor meiden, o.a. om samen creatief bezig te zijn (mozaiken, schilderen etc), maar ook om gesprekken te voeren.

Sinan Kelebek

Sinan is oprichter van SK Coaching en al 4 jaar actief op IJburg.
Hij leidt oudere jongens op om jongere kinderen te leren voetballen maar ook op andere vlakken te begeleiden. Persoonlijk begeleidt hij ook een aantal jongeren.

Hoe wil hij de buurt meer betrekken?

Op maandagavond 8 uur is er buurtmoedervoetbal waaraan buurtmoeders kunnen meedoen. En hij roept ook buurtbewoners op om avondrondes mee te lopen.

Coen van Heteren

Coen is coordinator voor Dynamo Jongerenwerk. Dynamo heeft als opdracht om jongeren tussen de 10 en 23 jaar een positieve vrijetijdsinvulling te geven. Jongeren t/m 14 jaar zijn welkom bij Youthside, ouderen in de tijdelijke voorziening op de Pampuslaan. Jongeren worden uitgedaagd om creatief te zijn o.a. op de gebieden van muziek, media, sport en mode.

Hoe wil hij de buurt meer betrekken?

Coen vraagt buurtbewoners om te komen praten over samenwerking en te kijken wat Dynamo, de jongeren en de buurtbewoners voor elkaar kunnen betekenen

Michel Hagenbeek

Michel is wijkagent op IJburg

Door gebrek aan tijd is het helaas niet gelukt om een afspraak voor een introductie-video te maken.

Djordje Djuricic

Djordje is coordinator van Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA), die verantwoordelijk is voor de straatcoaches.

Djordje heeft te kennen gegegeven dat SAOA niet wil meewerken aan een introductie-video.